Категория "Финанси"


Категория на документа: Документи по Финанси
 Тема 10. Баланси на международните плащания. Критерии за оценка на тема № 10 Максимален брой точки - 60 Познава същността на платежния баланс 10 Съставя правилен платежен баланс 20 Анализира политиките на уравновесяване на баланса 5 Познава платежния баланс на България 5 План-тезис: Обща характеристика на баланса на международните сделки. Структура на платежния баланс. Политика на уравновесяване на платежния баланс. Платежен баланс на България. Обща характеристика на баланса на международните

Категория на документа: Документи по Финанси
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа Tема: Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието Изготвил: Проверил: гр. София Съдържание: Глава първа: 1. Същност на финансово-стопанския анализ Глава втора: 2.Същност на разходите, себестойността, приходите и финансовия резултат от гледна точка на микроикономиката и счетоводните стандарти 2.1 Методика за анализ на разходите и себестойността 2.2 Анализ на разходите за дейността

Категория на документа: Документи по Финанси
 КУРСОВА РАБОТА ПО КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ Анализ на финансовото състояние на "ДЕВИН" А Обща информация за дружеството "Девин" АД е основана през 1992 г. като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 г. Девин е акционерно дружество със 100% частен капитал. От началото на 2006 г. компанията "Девин" е придобита от инвестиционния фонд Soravia Equity, собственост на австрийската компания Soravia Group. Основен предмет на дейност са бутилиране и продажба на минера

Категория на документа: Документи по Финанси
ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий " гр. Велико Търново Стопански факултет Курсова работа По Финансово управление на фирмата На тема:Характеристика на финансовия процес на една фирма Изготвил: Проверил: Веселина Недялкова Доц.д-р Анатолий Асенов Фак. № БА-93К Специалност:Бизнес администрация Съдържание: 1.Характеристика на финансовия процес 2.Парите и техните функции 3. Методи за възпроизводство на финансите Финансите са паричните отношения за набавяне на необходимия капитал на фирмата и неговото вл

Категория на документа: Документи по Финанси
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСВО КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА ''СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ НА КРЕДИТИРАНЕ''. ''ФОРФЕТИРАНЕ.'' Изготвил: Проверил: Николай Георгиев Шампилев Хон.ас. д-р Янко Христозов Фак.н. 121110263 Поток 187 гр.1756 София 2014 СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ НА КРЕДИТИРАНЕ Кредитът е форма,чрез която се движат заемни капитали при условията на възвръщаемост, целевост,срочност и лихвеност . В кредитните връзки има кредитодател и кредитополучател. Страни по кредитната сделка могат да бъдат банки

Яндекс.Метрика
92 92 100 100