Категория "Финанси"


Категория на документа: Документи по Финанси
Лекции Харизанова 2003/2004 Основи на управлението I курс Финанси 1. Природа на социалните организации Честър Бернард определя организацията като "система от съзнателно координирани дейности на двама или повече души". Организацията е социална система. За да може някаква група от двама или повече души със съзнателно координирани дейности да се нарича организация, тя трябва да отговаря още на следните изисквания: 1. Да има най-малко една цел (т.е. желано крайно състояние или резултат), която се п

Категория на документа: Документи по Финанси
 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ М А Г И С Т Ъ Р С К И П Р О Е К Т АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК Изготвил: Научен ръководител: Спец. "Финансов анализ и контрол" Фак. № M 051 Свищов, 2007 г. Увод Практиката на оценяване и управление на риска в различни сфери на човешката дейност намира все по-широко приложение и в условията на пазарна икономика в България. Необходимостта от идентификация и оценяване на рисковите събития и предприемане на де

Категория на документа: Документи по Финанси
 Глава I ФИНАНСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ТЯХНОТО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 1. Същност, цели и функции на финансите на предприятието Най-важното в бизнеса са парите. Всяка фирма си прави сметка колко пари ще изразходи в стопанската дейност и колко пари ще получи. Образуването на паричните фндове и тяхното изразходване за осъществяване на определена дейност представлява същността на финансите на фирмата, а съвкупността от икономическите отношения, които възникват между фирмите, държавата и кредитнит

Категория на документа: Документи по Финанси
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2001 - 2005 Г. Таблиците "Парични агрегати" включват "Пари извън банките" и "Овърнайт депозити", представляващи паричен агрегат М1. Това са най - бързоликвидните парични инструменти за разплащане. Този компонент влияе непосредствено върху паричното обръщение. "Депозити с договорен матуритет до 2 години" и "Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца", съставляват квазипарите, които заедно с М1 образуват паричен агрегат М2

Категория на документа: Документи по Финанси
 Тема номер: 1 Въведение във финансите същност и видове финанси " Наука и изкуство за управление на парите" Финансите са парични отношения свързани с управлението на приходите и разходите на отделните лица или институции Различават се следните видове финанси като научни дисциплини: Публични(Държавни) финанси - управление на приходите и разходите на държавата. Корпоративни (Фирмени) финанси - управление на приходите и разходите на фирмата. Банково дело - управление на приходите и разходите на ба

Яндекс.Метрика
92 92 100 100