Категория "Финанси"


Категория на документа: Документи по Финанси
 Тема номер: 1 Въведение във финансите същност и видове финанси " Наука и изкуство за управление на парите" Финансите са парични отношения свързани с управлението на приходите и разходите на отделните лица или институции Различават се следните видове финанси като научни дисциплини: Публични(Държавни) финанси - управление на приходите и разходите на държавата. Корпоративни (Фирмени) финанси - управление на приходите и разходите на фирмата. Банково дело - управление на приходите и разходите на ба

Категория на документа: Документи по Финанси
1 ВЪПРОС ФИНАНСИТЕ – ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ И БОГАТСТВОТО Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у икономическите агенти (неговите създатели). Това разпределение педопределя първата основна група парични потоци, която влиза в обхвата на финансите. Тези парични потоци са свързани с разпределянето на продукта на труд

Категория на документа: Документи по Финанси
Глава втора Концепцията за финансовото посредничество 1. Натрупването на резерви като предпоставка за възникване на финансовата система От икономическата теория е известно разделянето на икономиката на реален и финансов сектор. Реалният сектор е съставен от фирми, домакинства, пазари на продукти и пазари на производствени ресурси. Домакинствата се срещат с фирмите веднъж на продуктовия пазар като купувачи на стоки и услуги и втори път на пазара на фактори за производство, където фирмите са потре

Категория на документа: Документи по Финанси
Корпоративни финанси Глава първа СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО 1. Фактори, определящи различната стойност на парите във времето. Основен принцип в корпоративните финанси е принципът за отчитане на стойността на парите във времето. Според него паричните потоци, които протичат в различни моменти от времето са несъпоставими по номинална стойност. За да могат да бъдат съпоставяни, те трябва да се коригират и да се представят към един и същ момент от времето. За целите на сравненията всяка парична с

Категория на документа: Документи по Финанси
1.Характеристика на парите Предпоставки за възникване и значение на парите. Парични системи– видове и елементи на паричните системи. Същност на парите. Функции на парите. Роля на парите в икономиката. Покупателна сила и обезпеченост на парите. Теории за парите. 1.Предпоставки за възникване и значение на парите- Парите извървяват дълъг път на еволюционно възникване и развитие. Причините за генезиса на парите, обосновани от различни школи и автори, основно се свързват със закономер. в развитието н

Яндекс.Метрика
92 92 100 100