Категория "Финанси"


Категория на документа: Документи по Финанси
Тема 1: Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на парите. Еволюционни форми на парите. Дефиниране на съвременните пари. Парични агрегати и измерване на паричната маса. Парите са неотменим елемент на развитото пазарно стопанство. Те опосредстват сложните, преплитащи се производствени и пазарни връзки, движението на огромни стокови маси и парични капитали и стопанисват развитието на производствените сили. I. Форми на размяната 1. Натурална (бартерна) размяна. Тя е първият

Яндекс.Метрика
92 92 100 100