Категория "Финанси"


Категория на документа: Документи по Финанси
Бизнес план По Предприемачествo На тема Кафе-сладкарница: "Сладък свят" "Направени с любов и поднесени с усмивка" Съдържание: 1.Резюме.............................................................. 2.Фирмен профил.............................................. 3.Правно-организационна норма.................. 4.Представяне на продукта............................. 5.Мисия и цели.................................................. 6.Анализ на пазара........................................... 7.Анализ н

Категория на документа: Документи по Финанси
Общински финанси - тест 1.Какво гласи алокативната функция? - процес на вземане на решение относно наличните национални ресурси,за производство на публични стоки и услуги. 2.Какво гласи теоремата за средния избирател? -Именно удовлетворяването на неговите потребности, води до минимални загуби в благосъстоянието на обществото 3.Каква е разликата между потребителски и публичен избор? Разликата е по отношение на условията за постигане на ефективност. Потребителският избор се основава на пазарните

Категория на документа: Документи по Финанси
 Анализ на разходите на предприятието се прави въз основа на отчета за приходите и разходите. Определя се относителният дял на съответният вид разход и се съпоставя с общата сума. Изчисляват се показатели за характеристика на разходите. Счетоводно разходите се отразяват по сметките от раздел 6 от Националният сметкоплан. Те са активни сметки. Дебитират се, когато се извършва разхода и се кредитират при отнасяне на разходите по предназначение и в края на периода. Наименование на разходите Текуща

Категория на документа: Документи по Финанси
 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - Свищов Катедра "Финанси и кредит" Магистърска програма "Финансов мениджмънт" ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: "Оценяване на реален инвестиционен проект на фирма "" ЕООД " С в и щ о в 2013 ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА Уважаеми Г-н председател на държавна изпитна комисия, Уважаема държавна изпитна комисия, Уважаеми колеги, Представям на Вашето внимание за защита Дипломна работа на тема "Оценяване на реален инвестиционен проект на фирма "" ЕООД.", Финансите и инв

Категория на документа: Документи по Финанси
58. Анатомия на икономическото стабилизиране при неизменни цени. Стабилизирането на икон. чрез бюджет.инструменти при фиксирани цени може да се осъществи както чрез политиката на доходите, така и чрез променливо инвестиране. При хипотетично фин.равнище в опред периоди доминират предложенията ,че повишаването на търсенето ще увеличи производството и заетостта и че неговото понижаване ще доведе до техния спад.Но основен проблем в действителност на политиката на ефективното търсене остава инфлация

Яндекс.Метрика
92 92 100 100