Категория "Финанси"


Категория на документа: Документи по Финанси
 Тема 1. Пари и финанси( Теоритични основи) Произход и причини за възникването на парите Парите са езика на пазарната икономика, те осигуряват нейния живот, динамика и развитие. Всички блага получават парична стойностна оценка. Парите и стоката са най-старите икономически категории - 5000 години история. Произхода на парите се свързва с различни автори и школи и с три основни фактора и причини: - Техническите трудности с които е свързана натуралната размяна, а така също и с намаляване на висока

Категория на документа: Документи по Финанси
ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" Факултет по икономически и социални науки ТЕМИ за държавен изпит за придобиване на образователно-квалификационна степен Магистър по "Финансов мениджмънт" 1. Общ модел на съвременната бизнес система и основни решения на финансовия мениджър - връзки и взаимодействия в бизнес системата, инвестиционни решения, решения в областта на финансирането, текуща оперативна дейност За финансовите мениджъри бизнесът е система от парични потоци, насочвани от управленски решения. Тази ко

Категория на документа: Документи по Финанси
Същност и икономическо значение на платежния баланс. Структура и съдържание. Фактори на платежния баланс 3.2 Първите опити за оценка и прогнозиране на изменението на факторите и тяхното влияние върху кризисното състояние на фирмите датират от 20-те години на 20 век. Може да ги групираме в две направления: - първото се рализира в рамките на ретроспективния анализ, когато се разкриват оценяват факторите за настъпилата вече криза; - второто се реализира в рамките на предикативния анализ и прогнози

Категория на документа: Документи по Финанси
Съдържание 1. Организационна структура на фирмата........................ 2 стр. 1.1. Регистрация на фирмата.................................... 2 стр. 1.2. История и седалище на фирмата......................... 2 стр. 1.3. Пазари......................................................... 2 стр. 1.4. Мисия.......................................................... 2 стр. 1.5. Визия........................................................... 2 стр. 1.6. Ценности......................................

Категория на документа: Документи по Финанси
Сравнителен анализ между финансов и оперативен лизинг при покупка на ДМА УВОД: Дълготрайните активи са онези активи, които са с полезен срок на употреба повече от една година и имат физическо измерение. Към тях се отнасят земи, сгради, гори, производствени активи, използвани в предприятието, като машини и техника, транспортни средства, компютри, финансови инвестиции и други. В допълнение към основните методи на директно закупуване и кредитни покупки, много предприятия предпочитат да придобиват

Яндекс.Метрика
92 92 100 100