Категория "Финанси"


Категория на документа: Документи по Финанси
Сравнителен анализ между финансов и оперативен лизинг при покупка на ДМА УВОД: Дълготрайните активи са онези активи, които са с полезен срок на употреба повече от една година и имат физическо измерение. Към тях се отнасят земи, сгради, гори, производствени активи, използвани в предприятието, като машини и техника, транспортни средства, компютри, финансови инвестиции и други. В допълнение към основните методи на директно закупуване и кредитни покупки, много предприятия предпочитат да придобиват

Категория на документа: Документи по Финанси
Русенски университет " Ангел Кънчев" ФАКУЛТЕТ,, БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" КУРСОВА РАБОТА По Дисциплината Финанси на предприятието на тема Финансов анализ на фирма " Анимекс" ЕООД гр. Стара Загора Изготвил: Проверил: Милка Пламенова Иванова доц. М. Маринов Фак. № 115523 Финансов анализ на фирма " Анимекс" ЕООД гр. Стара Загора 1.Анализ на капиталовата структура Фирмата работи с 2 вида капитал собствен и привлечен, те се намират в определено съотношение. Целта на привлечения капитал в общия капитал на

Категория на документа: Документи по Финанси
 Валутен Борд Валутният борд има 15 годишна история от 1997 до сега. Той се състои от 3 основни компонента: златно валутен резерв (ЗВР), фиксирания валутен курс (ФВК), парите в обращение (ПО); ±ЗВР*ФВК=±ПО ФВК = 1,95583 ЗВР - 30% чуждестранна валута, 11% монетарно злато, 59% чуждестранни ценни книжа ПО - 31% банкноти и монети, 19% задължения на търговските банки, 24% държавен фискален резерв, 26% пари на ЦБ Валутният борд е по-скоро абстрактно понятие, т.е. не се състои от хора. Пр. Въпрос - ко

Категория на документа: Документи по Финанси
68. Основи на анализа на печалбата 1.Особенности и роля на печалбата във фирмата В различните фирми печалбата придобива реални парични измерения, тъй като тя (печалбата) е функция на обема на продажбите, променливите разходи и пределния доход. Печалбата може да търпи промени вследствие прилагането на различни пазарни стратегии, с чиято помощ фирмата може да въздейства върху цените и обема продажби. Печалбата е основен мотив за осъществяване на предлагане в пазарната икономика. При определяне на

Категория на документа: Документи по Финанси
Финанси По въпросника на Т. Владимирова 1. Реален сектор - осъществява производство и търговия със стоки и услуги. Той определя материалното благосъстояние на всяко общество чрез съвкупността на стоките и услугите, които може да му осигури. Заплащането по сделките за обикновените стоки се извършва веднага. 2. Финансов сектор - създава пари и близки до тях финансови активи. Създаваните от финансовия сектор активи не са част от благосъстоянието на обществото. Голяма част от сделките във финансови

Яндекс.Метрика
92 92 100 100